Často kladené otázky

Nasleduje výber z často kladených otázok vzťahujúcich sa na najnovšie nariadenie EÚ č. 2015/751 o výmenných poplatkoch za platobné transakcie viazané na kartu. Toto nariadenie sa vzťahuje výhradne na spotrebiteľské platobné karty vydané v EU a nie na komerčné karty alebo karty American Express.

Čo so sebou toto nariadenie prináša a čo to reálne znamená pre Váš biznis?

 

Čo je MIF a aký je zámer nariadenia MIF (nariadenie o mnohostranne dohodnutých výmenných poplatkoch)?

Mnohostranne dohodnutý výmenný poplatok je správny/administratívny poplatok účtovaný v súvislosti s používaním platobnej karty. Nové nariadenie EU vzťahujúce sa na MIF poplatky nadobudlo účinnosť dňa 9.12.2015 a je určené predovšetkým na nasledovné účely:

 • obmedzenie výšky takzvaných „správnych poplatkov" (jedna z troch zložiek kartových transakcií), ktoré je možné vyúčtovať spotrebiteľom používajúcim najbežnejšie debetné a kreditné karty;
   
 • zjednotenie „hracej plochy" pre všetky typy kartových platieb;
   
 • poskytnutie detailnejších informácií o transakčných poplatkoch Vám ako obchodníkom,
  • a to pred samotnými transakciami formou relevantných informácií o výpočte Vášho poplatku (tri zložky poplatku);
  • po transakciách umožnením zobrazenia všetkých možných detailov o každej z transakcií. 

 

Akú presnú čiastku platím ako obchodník za každú z transakcií viazaných na platobnú kartu?

 

Váš poplatok za transakciu pozostáva celkovo z troch poplatkových zložiek:

 1. Z výmenného poplatku, resp. z čiastky, ktorú spoločnosť Wordline uhradí vydavateľovi karty (v mnohých prípadoch ide o banku); suma tohto poplatku závisí od mnohých faktorov, akými sú typ karty a jej vydavateľ, zabezpečenie karty a krajina sídla držiteľa karty.
 2. Z poplatku kartovej schémy; ide o čiastku, ktorú uhradí spoločnosť Worldline za služby kartovej schémy požadované na účely kompletizácie transakcií.  Podobne ako v prípade správneho poplatku závisí i čiastka poplatku kartovej schémy od rôznych faktorov. 
   
 3. Z poplatku za služby predstavujúceho čiastku, ktorú vyúčtuje spoločnosť Worldline za rôzne služby ňou poskytované v rámci transakčného procesu vrátane bezpečnosti, technickej podpory, správy platieb a reportingu.

Spoločnosť Wordline ponúka obchodníkom nasledujúce možnosti:

 • štruktúra poplatkov, ktoré kombinujú tri vyššie uvedené poplatky do jednej spoločnej čiastky pripadajúcej na transakciu (maticový cenový model), alebo
 • plne prehľadný poplatok za platobné karty, v rámci ktorého sa počítajú tri zložky poplatku samostatne za každú z transakcií (poplatok balíka Interchange++), alebo
   
 • balíček Wordline Pack, ktorý stanovuje fixný počet transakcií pripadajúcich na mesiac za fixný poplatok. Ide o spôsob, ktorý je v rámci faktúr najviac predvídateľný.

 

Čítal som o tom, že poplatok, ktorý budem platiť, bude maximálne 0,2%, čo predstavuje jeho dramatické zníženie. Prečo sa to neodráža na mojej faktúre?

Platíte transakčný poplatok za každú transakciu, ktorú Váš zákazník uskutoční. Tento pozostáva z troch zložiek:

 • Čiastka pre vydavateľa karty, obyčajne je ním banka; ide o správny a výmenný poplatok, ktorý sa vypláca vydavateľovi karty a závisí, okrem iného, od typu karty a krajiny, v ktorej bola karta vydaná.
   
 • Zložka zvaná poplatok kartovej schémy; poplatok kartovej schémy je poplatok vyberaný vydavateľmi rôznych platobných kariet, akými sú Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron, V PAY, JCB, CUP a/alebo Diners Club-Discover.
 • Poplatok za služby, ktorý sa platí spoločnosti Wordline za viaceré služby poskytované touto spoločnosťou v rámci transakčného procesu, a to vrátane bezpečnosti, technickej podpory, správy platieb a reportingu.

Iba prvá nákladová zložka, t. j. čiastka platená vydavateľovi karty známa i ako správny a výmenný poplatok, spadá pod podmienku maximálnych sadzieb nariadenia Európskej únie vo výške 0,2% pre EU spotrebiteľskú debetnú kartu a 0,3% pre európske spotrebiteľské kreditné karty (z tohto dôvodu sa nevzťahuje na komerčné karty a karty vydané mimo územia Európy).  Ďalšie dve zložky ostávajú nezmenené. Táto skutočnosť nie je vždy dostatočne prezentovaná v médiách.

Spoločnosť Worldline sa rozhodla, že nebude automaticky reagovať na nové nariadenie EÚ úpravou aktuálneho poplatku plateného obchodníkmi na základe existujúceho plánu poplatkov, keďže momentálne zavádza dva nové tarify (Interchange++ a Packs), ktoré budú pre mnohých obchodníkov finančne výhodnejšie. Z tohto dôvodu vyzývame všetkých obchodníkov, aby nás kontaktovali ohľadne detailnejších informácií.

Pokiaľ nás nebudete kontaktovať, Váš aktuálny poplatok ostane nezmenený. V opačnom prípade stanovíme spolu s Vami najlepší možnú štruktúru poplatkov v súlade s Vašou špecifickou situáciou.

Môžete si vybrať prechod na jeden z nových taríf spoločnosti Worldline (Packs, Interchange++), ktorý bude v mnohých prípadoch výhodnejší. To však neplatí vždy.  Napríklad, ak máte väčší počet zahraničných zákazníkov, Vaše poplatky by mohli byť vyššie, ak sa rozhodnete pre plne prehľadný spôsob Interchange++. Z tohto dôvodu nebudeme automaticky meniť Vášu províznu schému. Namiesto toho Vám odporúčame kontaktovať našu spoločnosť za účelom stanovenia najlepšieho riešenia pre Vaše podnikanie. V prípade Vášho záujmu môžeme spustiť simuláciu, ktorá stanoví najlepšiu tarifu poplatkov pre Vaše podnikanie. Stačí vyplniť tento formulár a my sa Vám do 10 pracovných dní ozveme. Môžete taktiež kontaktovať svojho osobného account manažéra.

 

Prečo nie je môj plán poplatkov automaticky lepší?

Každé podnikanie je iné. V dôsledku toho nie je možné automaticky stanoviť najlepší tarifu pre každého.

To. či by ste mohli platiť menej pomocou tarify Interchange++, a aký by bol rozdiel, závisí od konkrétneho podnikania.  V prípade tohto plánu poplatkov už obchodníci neplatia konsolidovaný poplatok na základe všetkých kariet a profilov obchodníkov. Namiesto toho platia iba za to, čo použijú, a to na základe svojho vlastného profilu. Preto to, či daná tarifa poplatkov prinesie so sebou zníženie, závisí od počtu transakcií, ktoré podliehajú obmedzeniam tohoto poplatku stanovených nariadením Európskej únie vo vzťahu k počtu platobných kariet, ktoré akceptujete. Ak máte väčší počet zahraničných zákazníkov, Vaše poplatky by mohli byť vyššie, ak sa rozhodnete pre plne prehľadnú tarifu Interchange++.

V prípade Vášho záujmu môžeme spustiť simuláciu, ktorá stanoví najlepší tarifu poplatkov pre Vaše podnikanie. Stačí vyplniť tento formulár a my sa Vám do 10 pracovných dní ozveme.  Môžete taktiež kontaktovať svojho osobného account manažéra.

 

Existuje nejaké prepojenie medzi správnym poplatkom a príspevkom, ktorý platím ako obchodník za účelom akceptácie kariet?

Správny poplatok je iba jednou z troch zložiek účtovaných za každú transakciu. Inými slovami, správny poplatok nie je celkovou či konečnou čiastkou platenou obchodníkom.

 

Budem platiť menej v dôsledku prijatia nového nariadenia Európskej únie?

Koľko platíte a či platíte menej môže byť pre každého podnikateľa iné. Výška poplatku závisí od počtu transakcií, ktoré podliehajú nariadeniu Európskej únie, ako aj od počtu kariet, ktoré akceptujete. Naše nové tarify poplatkov budú v mnohých prípadoch výhodnejšie, čo však neznamená, že tomu tak bude vždy. Z tohto dôvodu Vám odporúčame kontaktovať našu spoločnosť vyplnením tohto formulára alebo cez Vášho account manažéra.

  

Nariadenie Európskej únie spomína „spotrebiteľské karty" a „komerčné karty". Aký je v nich rozdiel?

Komerčné kreditné karty obyčajne predstavujú platobné karty vydané spoločnosťami pre ich vlastných zamestnancov na pokrytie výdavkov vzniknutých v súvislosti s ich pracovnou činnosťou.  Spotrebiteľské karty sa vydávajú ich súkromným držiteľom a používajú sa skôr na osobné ako na pracovné účely.

Nedávno prijaté nariadenie Európskej únie ukladá vydavateľom platobných kariet povinnosť zabezpečiť také označenie nových kariet, na základe ktorého budú obchodníci môcť určiť typy kariet pri ich predložení.

 

Koľko zaplatím?

Spoločnosť Worldline dáva možnosť výberu z troch tarifných variánt.

 

 1. JEDNA CELKOVÁ CENA pripadajúca na transakciu
  Pred nedávnym zavedením nariadenia Európskej únie boli do jedného transakčného poplatku zahrnuté tri zložky poplatkov viazané na transakcie (správny poplatok, poplatok kartovej schémy a servisný poplatok). V dôsledku reagovania na nariadenie EÚ vytvorila spoločnosť Wordline tzv. plán základnej (Maticovej) tarify v snahe poskytnúť zákazníkom jasný prehľad o troch samostatných zložkách poplatkov. Ďalšou zmenou je to, že servisný poplatok (ktorý účtuje spoločnosť Wordline za svoje služby) sa stanovuje ako rozdiel medzi zmluvne stanoveným celkovým poplatkom za transakciu a správnym poplatkom/poplatkom kartovej schémy, ktorú musí platiť spoločnosť Wordline. Takže zatiaľ čo sa zmení formálny výpočet poplatkov, aktuálne platný poplatok, ktorý v rámci tohto plánu platíte, ostáva rovnaký ako bol poplatok, ktorý ste platili pred zavedením nariadenia Európskej únie.


 2. FIXNÁ MESAČNÁ ČIASTKA za naše balíky
  Neustále pracujeme na tom, aby sme Vám pomáhali zjednodušiť Vaše podnikanie a podporili Váš rast. To sme zohľadnili i pri zavádzaní balíkov typu „všetko vjednom", ktoré Vám poskytnú bezpečnosť fixnej mesačnej čiastky pre všetky Vaše transakcie vrátane prenájmu terminálov a množstva špecifických služieb od detailného reportingu až po marketingové nástroje. Napriek tomu, že sa naše balíky od seba líšia, majú jednu vec spoločnú, a tou je jednoduchosť. Jedna faktúra, jeden fixný poplatok a jedna kontaktná osoba na zodpovedanie všetkých Vašich otázok. Náš personál je pripravený Vám pomôcť pri výbere balíka, ktorý je 100% výhodný pre Váš biznis a Vaše objemy predaja. Objavte výhody tejto tarifnej schémy a kliknite tu.

 

 • VARIABILNÝ POPLATOK ZA TRANSAKCIU
  Poplatok Interchange ++ za platobné karty ponúka detailný prehľad troch zložiek v jednom poplatku za transakciu, a to výmenného poplatku, poplatku kartovej schémy (Visa, MasterCard, Maestro prípadne iná) a servisného poplatku (Worldline). Transakčný poplatok môže byť rôzny. Keďže typ karty, ktorú zákazník predkladá (služobná karta, medzinárodná karta alebo iná), určuje náklady transakcie a poplatok, ktorý zaplatíte, môže sa tento poplatok pre jednotlivé transakcie líšiť. Z tohto dôvodu ho nie je možné vopred odhadnúť. V prípade tejto tarify neplatíte konsolidovaný poplatok za všetky karty v rámci profilu obchodníka. Platíte iba za to, čo použijete na základe Vášho vlastného profilu. Z tohto dôvodu uvidíte na svojej faktúre viacero poplatkových determinantov.

 

Ako sú transakčné poplatky fakturované?

Transakčný poplatok sa zadrží ako percento z transakcie v čase jej uskutočnenia.  V prípade terminálových transakcií je táto čiastka 0,90% a v prípade e-commerce transakcií 0,25%.

Vaša mesačná faktúra uvádza prehľad skutočných nákladov po odčítaní už zadržaných čiastok. Všetky prebytky budú vrátené na Váš účet.  V prípade záporného zostatku budete vyzvaní k zaplateniu dlžnej sumy.

 

Ide o konečnú čiastku, ktorú mám zaplatiť, alebo sú tu i ďalšie náklady?

Niektoré tarify  (Interchange++) zahŕňajú poplatky tvoriace dodatok ku poplatkom pripadajúcim na transakciu popísaným vyššie.  Tieto zahŕňajú všeobecné poplatky (napríklad v súvislosti s legislatívou bojujúcou proti praniu špinavých peňazí) a poplatky za mimoriadne transakcie (ako sú poplatky za menové riziko).

Prečo sa tieto extra náklady (ako sú PCI poplatky alebo poplatky za boj proti praniu špinavých peňazí) nevzťahujú na všetky tarify?

Všetky tarify zahŕňajú tieto poplatky. Tieto sa však označujú ako „dodatočné" iba v prípade tarify Interchange ++ .  V ostatných tarifnych štruktúrach sú už zahrnuté do celkového poplatku.

 

Ako viem, za čo presne budem platiť?

Pred niekoľkými mesiacmi sa pre zákazníkov sprístupnilo detailné zobrazovanie každej transakcie cez ich osobný Wordline Extranet účet.  V prípade, že ešte nemáte údaje na prihlásenie sa do Worldline Extranetu, informujte nás prostredníctvom tohto formulára.

 

Som obchodník. Čo potrebujem v takom prípade urobiť?

Ak ste spokojný so svojím aktuálnym poplatkom, nemusíte robiť nič.  Od 9. júna bude štruktúra Vášho aktuálneho poplatku automaticky upravená. Samotný poplatok ostane bez zmeny a rovnako i transakčný poplatok pripadajúci na typ karty a vydavateľa. Zmení sa iba štruktúra Vášho poplatku, a to v súlade s novými pokynmi.  Vyplatenie služieb poskytnutých spoločnosťou Wordline sa bude líšiť v závislosti od výmenného poplatku a nákladov poplatku kartovej schémy.

Naše nové vzorce pre výpočet tarif poplatkov budú v mnohých, avšak nie vo všetkých prípadoch predstavovať nižšie náklady. Z tohto dôvodu nebudeme automaticky meniť vzorce na výpočet našich taríf. Namiesto toho Vám odporučíme kontaktovať našu spoločnosť vyplnením tohto formulára alebo cez Vášho account manažéra.

 

Kde môžem nájsť prehľad všetkých platných výmenných poplatkov?

V liste, ktorý Vám bol zaslaný, uvádzame tabuľku výmenných poplatkov a poplatkov kartových schém pripadajúcich na transakciu podľa typu karty, a to na základe aktuálneho základného poplatku (jeden fixný poplatok pripadajúci na transakciu).

V tarifnej štruktúre Interchange++ sa výmenné poplatky líšia v závislosti od platobnej schémy.  Najlepším zdrojom informácií o najdôležitejších detailoch vyššie uvedených poplatkov je webová stránka každej zo schém.

 

Visa

MasterCard

 

Moje potvrdenie objednávky balíka Interchange++ vykazuje rôzne zložky poplatkov.  Aké sú tieto poplatky?

 • Jednorazový aktivačný poplatok pri pripojení
  Ide o jednorazový poplatok vo výške 81,- €, ktorý platíte pri aktivácii jednej alebo viacerých platobných schém.
   
  > NA ČO SLÚŽI?
  Aktivácia platobnej schémy v sieti spoločnosti Wordline Vám umožňuje akceptovať konkrétny typ karty (Visa, MasterCard, Maestro, Visa Electron, V PAY, JCB, CUP a/alebo Diners Club-Discover). Poplatok taktiež zahŕňa preventívne opatrenia realizované za účelom predchádzania možným platobným rizikám.
   
 • Ročný poplatok inštitútu boja proti praniu špinavých peňazí cez platobné karty
  Ide o ročný poplatok vo výške 50,- € platený na začiatku každého roka po uzavretí zmluvy.

  > NA ČO SLÚŽI?
  V prípade Vašich platieb sa vyžaduje dodržiavanie národných a medzinárodných nariadení. Tento poplatok pokrýva náklady na pravidelné kontroly za účelom ochrany proti praniu špinavých peňazí a PCI bezpečnosti.
   
 • Refundačný poplatok
  Na každú refundáciu sa vzťahuje poplatok 0,80 €.

  > NA ČO SLÚŽI?
  V prípade, že spotrebiteľ odvolá platbu, napríklad vrátením položky zakúpenej online, čiastka sa vráti na platobnú kartu použitú na úhradu danej transakcie. Poplatok za vyššie uvedené platíte vy.
   
 • Poplatok za odmietnutú autorizáciu
  Za každú odmietnutú autorizáciu sa účtuje poplatok 0,15 €.
   
  > NA ČO SLÚŽI?
  Vydavateľovi karty, ktorým je často banka držiteľa karty, sa zašle žiadosť o autorizáciu pre každú transakciu zvlášť. V prípade, že samotná autorizácia vyústi do skompletizovanej transakcie, bude sa na ňu vzťahovať transakčný poplatok. Ak bude autorizácia odmietnutá, nebudete za ňu platiť transakčný poplatok, ale iba malý poplatok za kompletizáciu a administratívu spojenú s odmietnutou autorizáciou.
   
 • Poplatok za spätný prevod
  Na peňažné spory sa vzťahuje poplatok 20 €.
  > NA ČO SLÚŽI?
  V prípade, že má zákazník námietky voči skompletizovanej transakcii uvedenej na jeho výpise, spoločnosť Wordline preverí, či je sťažnosť opodstatnená. Na túto službu sa vzťahuje štandardný poplatok.
   
 • Nadobúdací poplatok
  Poplatok vo výške 12,- € sa vzťahuje na každú neštandardnú požiadavku.
   
  > NA ČO SLÚŽI?
  Administratívne služby spoločnosti Wordline Vám môžu pomôcť s neštandardnými požiadavkami, ako sú opätovné vystavenie už vydaných faktúr alebo poskytnutie certifikátov a správ o transakciách pre potreby daňových priznaní.